top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Wat zijn deze algemene voorwaarden?

De algemene voorwaarden bepalen de huisregels die gelden bij Differentia Coaching (FGC Invest BV). Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die deelneemt aan een individuele sessie, een reeks sessies, een training of workshops. Lees ze daarom zorgvuldig door. 

Differentia Coaching (FGC Invest BV) kan de algemene voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen. Wijzigingen zullen gemeld worden per e-mail of door aankondiging bij Differentia Coaching (FGC Invest BV) zelf. Door verder gebruik te maken van de diensten van Differentia Coaching (FGC Invest BV), op welke wijze dan ook, ga je automatisch akkoord met de wijzigingen van de algemene voorwaarden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden kan je steeds raadplegen op de website.

Algemeen voor een reeks sessies, een training of workshops

Inschrijving vindt plaats door inschrijving via de website van Differentia Coaching (FGC Invest BV), via een Google Form of via het sturen van een e-mail. Door inschrijving aanvaard je de toepassing van deze algemene voorwaarden. 

Een inschrijving is pas definitief na betaling van het verschuldigde inschrijvingsbedrag via overschrijving op rekeningnummer BE67 3630 3216 0287 op naam van Differentia Coaching. Aanvaarding van de inschrijvingen gebeurt in volgorde van betaling.

Als een reeks sessies, een training of een workshop volgeboekt is kan je e-mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop/training', samen met je volledige naam en telefoonnummer.

Catherine De Vriendt neemt zo snel mogelijk contact met je op zodra er een plekje vrij is gekomen.

Differentia Coaching (FGC Invest BV) behoudt zich het recht om een reeks sessies, een training of een workshop te allen tijde af te lasten. Differentia Coaching (FGC Invest BV) doet er alles aan om dit te voorkomen, maar wanneer dit gebeurt krijgen de deelnemers naargelang de omstandigheden een waardebon ter waarde van het betaalde inschrijvingsgeld of wordt het inschrijvingsgeld binnen de 30 dagen terugbetaald. 

Indien Differentia Coaching (FGC Invest BV) door overmacht (de absolute of praktische onmogelijkheid, buiten de macht of controle van de contractant, om de overeenkomst uit te voeren) gesloten moet worden, zullen er op een nader te bepalen tijdstip vervangende workshops, trainingen of sessies aangeboden worden. 

Differentia Coaching (FGC Invest BV) behoudt zich het recht voor om de prijzen jaarlijks aan te passen.

Deelnemers moeten de richtlijnen van  Differentia Coaching (FGC Invest BV) naleven en worden verzocht zich te houden aan alle aanwijzingen die Differentia Coaching (FGC Invest BV) of haar aangestelde geeft om de goede werking van een reeks sessies, een training of een workshop te verzekeren.

 Differentia Coaching (FGC Invest BV) behoudt zich het recht voor een deelnemer niet meer tot een reeks sessies, een training of een workshop toe te laten, ofwel tussentijds van deelname uit te sluiten als zich betalingsproblemen met de deelnemer voordoen, of indien een deelnemer zich niet aan de richtlijnen van Differentia Coaching (FGC Invest BV) houdt of de goede werking ervan verstoort.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar Differentia Coaching (FGC Invest BV) gebracht. Differentia Coaching (FGC Invest BV) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers ontstaan tijdens een workshop, training of reeks sessies, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een workshop, een training of een reeks sessies.

Er ken enkel en alleen buiten gerookt worden in de tuin. enkel bij de daartoe voorziene asbak achteraan de parking. Peuken op de grond of in de beplanting gooien wordt gezien als zwerfvuil achterlaten en is eveneens strikt verboden.

Huisdieren worden niet toegelaten.

Alle materialen van welke aard ook die door en/of voor Differentia Coaching (FGC Invest BV)zijn gemaakt en/of die ter beschikking worden gesteld aan de deelnemers van een workshop, training of reeks sessies, blijven te allen tijde eigendom van Differentia Coaching (FGC Invest BV) en zijn onderworpen aan het auteursrecht van Differentia Coaching (FGC Invest BV). Bij vaststelling van diefstal zal de politie verwittigd worden en zal de toegang tot Differentia Coaching (FGC Invest BV) verder geweigerd worden, zonder vergoeding van de resterende periode van een reeks sessies, een training of een workshop.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de deelnemer.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde, komen voor rekening van de deelnemer.

Differentia Coaching (FGC Invest BV)  behoudt zich het recht voor om de toegang tot het atelier te weigeren indien de huisregels niet gevolgd worden.

Differentia Coaching (FGC Invest BV) behoudt zich het recht voor om beeldopnamen te maken gedurende de cursus voor reclamedoeleinden, tenzij expliciet en schriftelijk vooraf is aangegeven bij de inschrijving of ten laatste voor aanvang van een workshop, een training of een reeks sessies dat een deelnemer of verwante niet akkoord gaat met vastlegging/opname. Lees hiervoor ook onze privacyverklaring.

Heb je een klacht over een reeks sessies, workshop of een training? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

Workshops en trainingen

De workshops en trainingen gaan door bij minimaal 5 inschrijvingen. Er worden maximaal 10 deelnemers toegelaten tot een workshop of training.

De prijs van de workshop/training is inclusief het gebruik alle materialen. Indien er meer inbegrepen is staat dit beschreven op de website bij de desbetreffende workshop of training.

De workshop of training wordt vooraf betaald, via de website of contant. De inschrijving is pas geldig wanneer het volledige bedrag van de workshop betaald is en de deelnemer betaalbevestiging heeft ontvangen van Differentia Coaching (FGC Invest BV)

Annulering of wijziging voor een reeks sessies, een training of workshops

 

Annulering of wijziging (ongeacht de reden) van deelname aan een workshop kan alleen schriftelijk gebeuren. 

  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 10% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.

  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor de gereserveerde datum zijn de kosten 50% van het inschrijvingsgeld, met een minimum van 25 EUR.

  • Bij annulering of wijziging binnen 2 weken voor de gereserveerde datum is geen terugbetaling mogelijk, tenzij iemand op de wachtlijst je plaats kan innemen of je zelf een andere deelnemer aandraagt. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld teruggestort verminderd met 25 EUR kosten. Je kan ook iemand in je plaats laten komen, hier zijn geen kosten aan verbonden.

  • Bij het missen van een workshop blijft altijd het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Offertes voor een reeks sessies, een training of workshops

Alle offertes van Differentia Coaching (FGC Invest BV) voor workshops of training zijn vrijblijvend en kunnen door  Differentia Coaching (FGC Invest BV) steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door Differentia Coaching (FGC Invest BV) tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard door een voor aanvaarding ondertekend exemplaar te bezorgen aan Differentia Coaching (FGC Invest BV). Dit kan per post of langs elektronische weg. Differentia Coaching (FGC Invest BV) is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

Prijs (particuliere inschrijvers en organisaties en bedrijven)

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

 

De prijzen die vermeld worden op de offertes zijn exclusief BTW. Het BTW-bedrag en totaalbedrag inclusief BTW zullen wel vermeld worden op de offerte.

 

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

Betalingsvoorwaarden (particuliere inschrijvers en organisaties en bedrijven)

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Differentia Coaching. Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop, training of reeks sessies zelf.

 

Organisaties betalen via factuur. De factuur wordt opgemaakt na aanvaarding van de offerte. De factuur betaalt u voor of ten laatste op de vervaldatum die op de factuur vermeld staat.

Stopzetting van een workshop, een  training of reeks sessies (particuliere inschrijvers en organisaties en bedrijven)

Indien een particulier bij Differentia Coaching inschrijft voor een workshop of training, wordt een engagement aangegaan voor de duur van de op de website bij de betreffende workshop of training vermelde duur.

Indien de deelnemer gedurende de workshop of training wenst stop te zetten of te onderbreken, dan is dit mogelijk. Er vindt echter geen terugbetaling plaats van reeds betaalde bedragen en de nog niet betaalde bedragen blijven verschuldigd.

In geval van overmacht is de deelnemer enkel de bedragen voor de reeds gevolgde lessen verschuldigd.

 

Annulatie voor een geplande afspraak voor een individuele sessie

Een verplaatsing van afspraak voor een individuele sessie of annulatie dient steeds voorafgaandelijk en per e-mail te gebeuren naar catherine@differentiacoaching.be

Indien de deelnemer na vastleggen van een afspraak, een wijziging van datum of annulering vraagt, is een vaste vergoeding (25,00€) voor administratiekosten verschuldigd. 

Indien de annulering, voor om het even welke reden, gebeurt binnen 48 uren voor de afspraak wordt het volledige honorarium aangerekend.

Indien Differentia Coaching door een overmachtssituatie van tijdelijke aard de afspraak annuleert, wordt een nieuwe afspraak vastgelegd op een zo nabij mogelijke datum. Onder overmachtssituatie in deze zin wordt onder meer begrepen: ziekte, overheidsmaatregelen die fysieke bijeenkomsten verbieden, sterk inperken of sterk afraden (onder andere omwille van ziekte, epidemie), materiële overmacht,...

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

bottom of page